Program BOCIAN został zainicjowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i rozpoczął się w 2014 roku. Jego celem było i jest nadal wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, a ściślej rzecz ujmując – ograniczenie bądź wyeliminowanie emisji CO2 poprzez podniesienie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

O dofinansowanie mogli ubiegać się przedsiębiorcy podejmujący inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dopłaty do instalacji fotowoltaicznych dotyczyć mają systemów o mocy 40kWE-1MWe, ale dofinansowanie przewidziane jest także na między innymi:

  • elektrownie wiatrowe (o mocy 40kWe-3MWe),
  • małe elektrownie wodne (o mocy 300 kW- 5 MW),
  • wielkoformatowe kolektory słoneczne z akumulatorem ciepła (o mocy (300 kWt+3 MWt)– (2 MWt+20MWt)),
  • źródła ciepła opalane biomasą (o mocy 300kWt – 20 MWt),
  • biogazownie pojmowane jako obiekty produkcji energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego (o mocy 40 kWe – 2MWe),
  • instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej.

Ponadto z dopłaty będą mogli skorzystać przedsiębiorcy pozyskujący energię z wód geotermalnych (o mocy do 20 MWt) oraz produkujący energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji na biomasę (o mocy 40 kWe – 5 MWe).

Program zakłada preferencyjne finansowanie głównie mniejszych instalacji OZE. Dopłaty do paneli słonecznych, instalacji fotowoltaicznych bądź innych komponentów udzielane są w formie pożyczki. Maksymalna kwota dofinansowanie może wynieść 85% kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć wysokości 40 mln złotych przy określonym oprocentowaniu. Aktualnie wnioskodawca ma możliwość wyboru oprocentowania: na warunkach preferencyjnych (co stanowi pomoc publiczną – oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku) bądź na warunkach rynkowych (co nie stanowi pomocy publicznej). Ponadto maksymalny okres finansowania wynosi 15 lat.