AgroEnergia

AgroEnergia – jest programem, który skierowany jest rolników indywidualnych, za których uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Kolejna edycja programu została zaplanowana na czerwiec 2021 roku, a sam nabór wniosków ma w dalszym ciągu przebiegać w trybie ciągłym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że planowana data zakończenia naboru została wyznaczona na III kwartał 2021 roku.

Forma dofinansowania możliwa jest w trzech formach do wyboru: dotacja z pożyczką uzupełniającą, pożyczka preferencyjna i pożyczka na warunkach rynkowych. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 000 złotych. Jeśli chodzi zaś o pożyczkę z ramienia programu to może ona obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna kwota pożyczki to 100 000 złotych, a maksymalna 2 000 000 złotych. Pożyczka może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transz pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Pożyczka również nie podlega umorzeniu.