Polityka prywatności

Szanowni Państwo, Realizując założenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) poniżej przedstawiamy podstawowe informacje

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy

Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych.

Przetwarzamy dane osobowe takie jak:

 • imię i nazwisko użytkowników korzystających z naszej strony internetowej (jeżeli takowe podane zostaną w ramach formularza kontaktowego lub w zapytaniu ofertowym),
 • numer telefonu użytkowników korzystających z naszej strony internetowej (jeżeli takowe podane zostaną w ramach formularza kontaktowego lub w zapytaniu ofertowym),
 • adres e-mail użytkowników korzystających z naszej strony internetowej (jeżeli takowe podane zostaną w ramach formularza kontaktowego lub w zapytaniu ofertowym),
 • imię i nazwisko naszych klientów, dostawców, usługodawców, pracowników, współpracowników oraz osób wskazanych do współpracy z nami w związku z realizowanymi umowami,
 • imię i nazwisko osób wskazanych do kontaktu z nami w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, negocjacjami lub zapytaniami ofertowymi,
 • numery telefonu osób wskazanych do kontaktu z nami w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, negocjacjami lub zapytaniami ofertowymi,
 • adres e-mail osób wskazanych do kontaktu z nami w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, negocjacjami lub zapytaniami ofertowymi,
 • numer PESEL klientów, dostawców, usługodawców, pracowników, współpracowników oraz osób wskazanych do współpracy z nami w związku z realizowanymi umowami numer i seria dowodu osobistego najemcy (jeśli numer PESEL został podany w związku z zawieraniem lub realizacją umowy z nami),
 • numer i seria dowodu osobistego klientów, dostawców, usługodawców, pracowników, współpracowników oraz osób wskazanych do współpracy z nami w związku z realizowanymi umowami (jeśli numer i seria dowodu zostały podane w związku z zawieraniem lub realizacją umowy z nami),
 • numer telefonu klientów, dostawców, usługodawców, pracowników, współpracowników oraz osób wskazanych do współpracy z nami w związku z realizowanymi umowami (jeśli numer został podany związku z chęcią zawarcia, zawieraniem lub realizacją umowy z nami),
 • adres e-mail klientów, dostawców, usługodawców, pracowników, współpracowników oraz osób wskazanych do współpracy z nami w związku z realizowanymi umowami (jeśli adres został podane w związku z chęcią zawarcia, zawieraniem lub realizacją umowy z nami),
 • adres korespondencyjny lub zamieszkania najemcy klientów, dostawców, usługodawców, pracowników, współpracowników oraz osób wskazanych do współpracy z nami w związku z realizowanymi umowami (jeśli adres został podane w związku z chęcią zawarcia, zawieraniem lub realizacją umowy z nami),
 • stanowisko powiązane z konkretnym zakładem pracy dostawców, usługodawców oraz osób wskazanych do współpracy z nami w związku z realizowanymi umowami.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest EKO-SOLAR Sp. z o.o. z siedzibą w Wszeradowie (Wszeradów 2, 46-100 Namysłów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414587, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS NIP: 7521450494, REGON: 161453886, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.000,00 zł (wpłacony w całości).

Administrator dalej będzie określany także jako EKO-SOLAR Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy i współpracownicy EKO-SOLAR Z Administratorem można kontaktować za pomocą

 • poczty tradycyjnej na adres: EKO-SOLAR Sp. z o.o. z/s w Namysłowie – Wszeradów 2, 46-100 Namysłów
 • za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@eko-solar.eu
 • telefonicznie: 77 4442000

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe ?

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • przygotowania, zawarcia i realizowania umowy, aneksów oraz załączników,
 • udziału w postępowaniach przetargowych, negocjacjach oraz rozmowach handlowych,
 • wykonania obowiązków obciążających Administratora w myśl obowiązujących przepisów prawa,
 • archiwizowania danych
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • badania satysfakcji klientów,
 • rozpoznawania reklamacji,
 • wymiany korespondencji,
 • przygotowywania analiz i statystyk mających na celu rozwijanie i polepszanie świadczonych usług i robót,
 • podjęcia działań marketingowo – promocyjnych – po uzyskaniu wcześniejszej zgody.

Podanie danych osobowych jest co prawda dobrowolne, nie mnie jednak jest warunkiem koniecznym dla zawarcia umowy, realizacji umowy, udzielania odpowiedzi na skierowane pytania i żądania oraz dla realizacji obowiązków prawnych a Administrator uzyskał dostęp do danych osobowych bezpośrednio od osoby której danej osobowe pochodzą, od osoby upoważnionej do przekazania jej danych osobowych lub uzyskał dane z dostępnych oraz legalnych stron internetowych, rejestrów lub zbiorów danych.

W przypadku gdy dana osoba nie wyrazi zgody na podanie danych osobowych, nie ma możliwości w szczególności zawarcia umowy z nami, jak również możemy nie mieć możliwości dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania.

Wyjątek od powyższego stanowi sytuacja, w której dana osoba nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowo – promocyjnych. Zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowo – promocyjnych jest zgodą dobrowolną i nie wywiera wpływu na zawarcie innych umów z nami

Administrator lub upoważnione przez niego osoby mogą kontaktować się z osobą której dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w szczególności w celu:

 • zapewnienia prawidłowego realizowania zobowiązań związanych z umową,
 • zapewnienia przestrzegania zobowiązań związanych z umową,
 • przygotowania umowy lub wprowadzenia do niej zmian,
 • udzielenia odpowiedzi na wiadomość i zgłoszenia,
 • zrealizowania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami (np. ubezpieczycielowi, dostawcy usług IT, księgowym, prawnikom, firmom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom wykonującym prace projektowe, budowlane, przeglądy, inwentaryzacje i naprawy, podmiotom odpowiedzialnym za windykację należności)

W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części przez Administratora oraz przeniesienia całego majątku lub jego części na nowego właściciela dane osobowe mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji realizacji umów i rozpoznawania zgłoszeń oraz pytań. Dane takie mogą zostać przekazane także nowemu podmiotowi, który na zlecenie Administratora będzie kontynuował proces zawierania i realizacji umów.

Możliwe jest przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), co w szczególności może być związane z wykorzystywanymi narzędziami informatycznymi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Podmioty, które uzyskają od nas Państwa dane osobowe zobowiązane są do przestrzegania procedur związanych z ochroną danych osobowych, które to przewidziane są w obowiązujących przepisach prawa.

Czy Państwa dane osobowe są zabezpieczone?

W związku z ustalaniem polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Administrator przeanalizował ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania danych osobowych, a następnie wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Administrator monitoruję prawidłowość przetwarzania danych osobowych, tj. dokonywanie tej czynności w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie prawa mają Państwo w stosunku do swoich danych osobowych?

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo uzyskania kopii danych
 • prawo do sprostowania
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego, którym przykładowo w przypadku Polski jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcąc skorzystać ze swoich uprawnień osoba, której dane są przetwarzane powinien skontaktować się z EKO-SOLAR:

 • w formie pisemnej na adres: ul. Armii Krajowej 27a, 49-300 Brzeg
 • drogą e-mailową na adres: biuro@eko-solar.eu

Kierując żądanie do EKO-SOLAR dana osoba powinna uczynić to w taki sposób, aby jednoznacznie można ustalić czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać dana osoba,
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje o przyczynach takiego przedłużenia. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli obowiązujące przepisy prawa zezwalają na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

Żądanie danej osoby będzie realizowane nieodpłatnie, przy czym możliwe jest pobranie stosownej opłaty w przypadku:

 • zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna);
 • zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych lub oczywiście nieuzasadnionych.

W przypadku kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty dana osoba może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego - w przypadku Polski jest to Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przez jaki okres czasu przetwarzane są dane osobowe ?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie mógł je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Orientacyjnie Administrator wskazuje, że dane osobowe najczęściej przechowywane są przez okres 7 lat od zrealizowania ostatniego z obowiązków umownych, co powiązane jest z terminem przedawnienia o którym mowa w art. 118 Kodeksu cywilnego oraz jednym dodatkowym rokiem na wypadek, gdyby przed upływem terminu sześcioletniego Administrator nie otrzymał odpisu pozwu lub wniosku.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach związanych z zawarciem i realizacją umów jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Ostatnią podstawą prawną może być dobrowolnie udzielona zgoda dla Administratora.