Dotacje na instalacje fotowoltaiczne

Środki finansowe na instalacje fotowoltaiczne udzielane są z wielu programów, środki samorządowe, dotacje z Unii Europejskiej, specjalne programy krajowe.

Do najbardziej popularnych programów finansowania elektrowni słonecznych należą:
1)    Programy OZE wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

1.     PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalcji OZE
2.    BOCIAN – wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

2)    Regionalne Programy Operacyjne
3)    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
4)    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

1. Programy OZE wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1.1 PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalcji OZE

Dofinansowanie instalacji obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Decydując się na program Prosument można otrzymać dotację nawet do 40% obniżającą koszty inwestycji.

Beneficjentami programu mogą być:

  • osoby fizyczne,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Program realizowany będzie w latach 2014 – 2022. Podpisywanie umów  jest możliwe do 2020 roku.

1.2 BOCIAN – wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w tym instalacji fotowoltaicznych. Finansowanie ma formę pożyczki do 85 % kosztów elektrowni słonecznej.

Program realizowany będzie w latach 2015-2023. Podpisywanie umów jest możliwe do 2020r.

Program przeznaczony jest na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w tym instalacji fotowoltaicznych o mocy minimalnej 40kW do mocy maksymalnej 1MW.

W ramach programu mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE, w szczególności:  magazyny energii elektrycznej jak również magazyny ciepła.

Beneficjenci

  • Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Forma dofinansowania

Pożyczka do 85% kosztów. Program przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców.

 

2)    Regionalne Programy Operacyjne

Istnieje możliwość skorzystania z 16 programów regionalnych (na każde województwo) wspierających inwestycje w OZE, skierowane do Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw, w których firmy sektora będą mogły być wnioskodawcami. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) zostały utworzone i uchwalone osobno w każdym województwie przez urząd marszałkowski. Programy te obejmują wszystkie sfery gospodarki w skali regionu (przedsiębiorstwa wraz z ich otoczeniem, komunikacja, nauka, edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, turystyka itp.).

Każdy program ma swoje własne cele i kierunki wsparcia. Może to być wzrost innowacyjnych technologii, walka z bezrobociem, rozwiązania przyjazne środowisku (w tym instalacje fotowoltaiczne), w związku z czym każdy urząd marszałkowski określił typy projektów dla każdego działania programu, które mogą otrzymać dofinansowanie.

Większość środków finansowych na dotacje w ramach RPO pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z czym można otrzymać refundacje takich kosztów jak zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zakup nieruchomości, budowa, zakup maszyn i urządzeń, zakup specjalistycznych środków transportu, zakup oprogramowania, licencji itp.).

3)    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest skierowany do gmin. Dofinansowanie operacji ze środków PROW, dla jednej gminy, może wynieść maksymalnie do 200 000 euro przy 90% poziomie dofinansowania (w zakresie energii odnawialnej). Podpisane rozporządzenie przewiduje dodatkowo możliwość przekazania zakupionych w ramach PROW urządzeń mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii osobom fizycznym.

Dofinansowanie ma pozwolić na pokrycie do 90% kosztów inwestycji związanych z zakupem i montażem urządzeń służących do wytwarzania energii z OZE (w tym instalacje fotowoltaiczne). Gminy będą mogły przeznaczyć pomoc na sfinansowanie instalacji OZE na budynkach gminnych oraz na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Przynajmniej połowa energii musi być wytwarzana i zużywana przez osoby fizyczne, a nie tylko instytucje gminy.

O szczegółowe informacje o Programie w danej gminie należy zwrócić się bezpośrednio do siedziby gminy.

4)    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program przewiduje dziewięć merytorycznych osi priorytetowych. W osi priorytetowej  I, działanie 1.1 przewiduje wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym instalacji fotowoltaicznych). Wsparcie finansowe jest skierowane dla projektów, które mają na celu budowę lub przebudowę instalacji skutkujących zwiększeniem mocy zainstalowanych jednostek wykorzystujących energię promieniowania słonecznego.

Finansowanie jest skierowane zarówno do małych, średnich przedsiębiorstw na elektrownie słoneczne o mocy >1MW.

Beneficjenci (ostateczni odbiorcy wsparcia)

  • Przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118,
    kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124)
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

Nabór wniosków jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowe informacje udzieli konsultant pod nr tel: 733076808 lub e-mail: dotacje@eko-solar.eu