Program „Mój Prąd” – założenia szczegółowe

Już niebawem ruszy rządowy program “Mój Prąd”😋
Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Eksperci Eko-Solar kompleksowo zajmą się wszystkim!

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1450,program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe.html

Program „Czyste powietrze” dla instalacji fotowoltaicznych

Celem programu jest zmniejszenie szkodliwych substancji pochodzących z emisji niskiej. Osoby zainteresowane mogą uzyskać pożyczkę nawet do 30 000 zł na budowę instalacji fotowoltaicznych na okres do 15 lat. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne ale także drobni domowi przedsiębiorcy (działalność powierzchniowo nie może przekraczać 30 % całej powierzchni lokalu, na który osoba stara się o dofinansowanie ). Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Umowy można zawierać do 2027.

Instalacje fotowoltaiczne Eko-Solar

Wymogiem programu jest posiadanie:
– posiadanie kotła na paliwa stałe (węgiel i biomasa) – kocioł musi spełniać co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszą i nie zawierać rusztu awaryjnego. LUB
– pompy ciepła – wymagana klasa efektywności energetycznej minimum A+ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń. LUB
– instalacji kotła gazowego kondensacyjnego oraz olejowego – kotły muszą spełniać klasę A w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń. LUB
– instalacji węzła cieplnego – węzeł mu posiadać nominalną sprawność wymiany energetycznej co najmniej 98%. LUB

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na zakup jednego lub dwóch urządzeń wspomnianych powyżej zapewniających spełnienie wymagań programu. Do tego działania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznaje dofinansowanie zależne od wysokości dochodów, przypadających na jedną osobę w rodzinie (zasada obliczania dochodu jest taka sama jak w programie rządowym 500+ ).

Jeżeli zakupiłeś już źródło ciepła jedno z podanych powyżej po 01.01.2018 masz także prawo do dofinansowania w formie zwrotu części kosztów.