Zmiany przepisów w fotowoltaice – czy od 2022 fotowoltaika będzie się opłacać?

Nowy Rok już za nami, co oznacza, że zapowiadane kwietniowe zmiany w fotowoltaice 2022 r. niedługo wejdą w życie. Jak się jednak okazuje, wbrew powszechnemu przekonaniu nie będą one tak drastyczne. Wszystko wskazuje na to, że fotowoltaika w 2022 w dalszym ciągu będzie opłacalna. Przeczytaj i dowiesz się więcej na temat zmiany przepisów w fotowoltaice!

 

Nowe przepisy fotowoltaika 2022 – nadchodzą zmiany

Od kiedy w połowie zeszłego roku Ministerstwo Klimatu zaprezentowało projekt ustawy nowelizującej m.in. ustawę o OZE oraz Prawo energetyczne – fotowoltaika znalazła się na ustach wielu Polaków. Ogromną krytykę wywołał m.in. pomysł sprzedaży nadwyżek energii po cenie, jaka obowiązuje na Towarowej Giełdzie Energii. Zgodnie z obowiązującymi zasadami można bowiem odesłać nadwyżkę energii do wirtualnego magazynu, skąd zimą można ją odebrać – po potrąceniu od 20% do 30% energii. Taki układ sprawia, że prosumenci (posiadacze fotowolatiki) mogą zaoszczędzić na rachunkach nawet do 80-90%.

 

Fotowoltaika zmiany 2022 – z czego wynikają?

Zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska zmiany przepisów w fotowoltaice wynikają z wymogów Unii Europejskiej – a dokładniej z obowiązku dostosowania systemu rozliczeń do dyrektyw UE. Zgodnie z RED II prosumenci powinni ponosić udział w kosztach dystrybucyjnych. Oznacza to więc koniec obowiązujących dotychczas w Polsce opustów na te opłaty. Nie da się jednak nie zauważyć, że kolejnym powodem ich wdrażania jest sytuacja sprzedawców energii. To właśnie oni bowiem muszą jakoś uporać się z wciąż rosnącą liczbą prosumentów, na których każdego toku tracą nawet po kilkaset złotych. W skali całej Polski kwoty mogą te sięgać milionów złotych. Biorąc pod uwagę, że każdego roku zainteresowanie fotowoltaiką się zwiększa – spółki energetyczne będą musiały mierzyć się z ogromnymi stratami. Większa ilość prosumentów nie sprzyja także i operatorom sieci, którzy muszą stawić czoła niestabilności sieci, która jest niedostosowana do przesyłania energii w obie strony.

 

Fotowoltaika – zmiany 2022

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska nowa ustawa o fotowoltaice zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Jedną z największych zmian, jakie zostaną wprowadzone na mocy ustawy, jest tzw. net-biling, czyli u system sprzedaży nadwyżek z instalacji fotowoltaicznej. Na jego mocy sprzedawca energii będzie mógł dokonać przeliczenia wartości odesłanej energii, po cenach TGE. Co więcej, od 2024 roku będzie to trzeba zrobić wedle stawek z ostatniej godziny. Wszystkie płatności będą rozliczane w ramach tzw. depozytu prosumenckiego, gdzie prosument będzie mógł wykorzystać zgromadzone nadwyżki na poczet energii pobranej z sieci. Takie rozliczenie ma się odbywać raz do roku. Prosumenci, którzy zużyli więcej energii, niż jej odprowadzili, będą musieli dopłacić do rachunków. Jeżeli jednak wyprodukują oni nadwyżkę, będzie on mógł odzyskać część nadpłaty od sprzedawcy. Kwota ta nie może przekraczać 20% wartości energii oddanej do sieci w miesiącu, którego dotyczy dany zwrot.

 

Do kiedy zamontować fotowoltaikę, żeby się opłacało?

Co ciekawsze, nadchodzące zmiany nie oznaczają, że fotowoltaika przestanie się opłacać. Z systemu opustów w dalszym ciągu będą mogły korzystać instalacje podłączone do sieci do końca 31 marca 2021 r. Zgodnie z zapowiedziami będą oni mogli z nich korzystać nawet po rozbudowie fotowoltaiki. To jednak jeszcze nie wszystko. Na wyjątkowe mogą także liczyć inwestorzy, którzy w ramach tzw. projektów parasolowych do 31 marca 2022 roku podpiszą umowę na zakup lub montaż fotowoltaiki. Umowę tą można podpisać z jednostką samorządu terytorialnego lub podmiotem, który zrealizuje go w ramach RPO. Ponadto otrzymają je również ci, którzy końca przyszłego roku, czyli do 31 grudnia 2023 roku złożą wniosek o przyłączenie. Wszyscy oni będą mogli korzystać z energii elektrycznej na warunkach, jakie panowały dotychczas. Warto także zaznaczyć, że wszyscy, którzy zdecydują się na założenie instalacji fotowoltaicznej przed 31 marca 2022 r.,  będą mogli cieszyć się zniżkami na jej używanie przez kolejnych 15 lat.

 

Zmiany przepisów w fotowoltaice 2022 – zmiany prosument

Wprowadzone od kwietnia zmiany obejmą nie tylko system rozliczeń prosumentów, ale i wprowadzą nowe podmioty na rynku OZE. W nowych przepisach pojawiły się bowiem nowe definicje – prosument zbiorowy oraz prosument wirtualny. Kto jest kim? Prosument wirtualny to zgodnie z ustaleniami “odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby […] w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej […], pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego […] wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej”. Prosumentem wirtualnym mogą więc zostać spółdzielnie wspólnot mieszkaniowych, które nie mogą posiadać własnej fotowoltaiki.

Tym samym prosument zbiorowy będzie ““odbiorcą końcowego wytwarzającego energię […] na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej […] za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej […], w której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej tego odbiorcy, pod warunkiem, że […] wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej”. Prosumentem zbiorowym mogą więc zostać mieszkańcy budynków wielolokalowych.

 

Agregatory i obywatelskie społeczności energetyczne

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami i Ministerstwa Klimatu i Środowiska tegoroczne zmiany w fotowoltaice miały również obejmować pojawienie się tzw. agregatorów oraz obywatelskich społeczności energetycznych. Jak się jednak okazuje, zarzucono ten pomysł, a agregatorzy, którzy mieli pośredniczyć w sprzedaży prądu, jednak nie będą mieli racji bytu. Podobne losy spotkały pomysł stworzenia obywatelskich społeczności energetycznych, które miałyby zrzeszać osoby fizyczne, organy samorządowe oraz przedsiębiorstwa. Podmioty te, współpracujące ze sobą na określonych warunkach, miały umożliwiać członkom wspólnot dzielenie się energią z OZE.

 

Fotowoltaika 2022 – jak będzie wyglądać?

Jak się również okazuje, nadchodzące zmiany niosą ze sobą również kilka ułatwień dla prosumentów. Jedną z kluczowych zmian jest przedłużenie systemów wsparcia, jakie przysługują dużym wytwórcom energii z OZE. Obejmują one m.in.:

  • Tzw. system aukcyjny – które sprawią, że instalacje fotowoltaiczne będą sprzedawać energię po stałej stawce nawet przez 15 lat od wygrania aukcji;
  • Obowiązek wykupowania energii przez sprzedawcę zobowiązanego – dla instalacji o mocy od 50 kW do 500 kW,
  • System opustów.

Co więcej, zgodnie ze zmianami zmienia się także definicja małej instalacji PV oraz jej obowiązków koncesyjnych. Nastąpi bowiem redefinicja tego pojęcia, które obecnie, zgodnie z treścią ustawy o OZE stanowi instalację fotowoltaiczną o łącznej zainstalowanej mocy powyżej 50 kW, ale mniej niż 500 kW.  Na mocy kwietniowych zmian za małą instalację fotowoltaiczną będą uznawane wszystkie instalacje o mocy powyżej 50 kW, ale poniżej 1 MW. Tym samym w przypadku instalacji  fotowoltaicznych o mocy od 500 kW nie będzie się już wymagać posiadania koncesji na obrót energią elektryczną – czyli tak, jak jest obecnie. Od kwietnia wystarczy będzie posiadać jedynie wpis do MIOZE, czyli rejestru wytwórców w małej instalacji OZE.

Na końcu warto również wspomnieć o tym, że zmiany dotkną także inwestorów stawiających farmy PV. Wraz z kwietniem nadchodzą bowiem zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tym samym wszelkie instalacje PV o mocy do 500 kW zostaną zwolnione z obowiązku uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – tak, jak obecnie jest to w przypadku instalacji o mocy do 100 kW. Zwolnione z tego obowiązku zostaną także instalacje PV o mocy 1000 kW, które znajdują się na gruntach V, VI i VI klasy bądź na nieużytkach rolnych oraz instalacje zamontowane na dachach.

 

Nie zwlekaj więc i zdecyduj się na założenie fotowoltaiki jeszcze dziś –  skontaktuj się z zespołem Eko-Solar, a otrzymasz więcej informacji.