Informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian wydłużono termin naboru wniosków do 15.04.2016 r.

Program wdrażany jest przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Na jakie cele?

Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

Dla kogo?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne jst;
3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
4) przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej;
5) organizacje pozarządowe;
6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
7) towarzystwa budownictwa społecznego;
8) grupy producentów rolnych;
9) jednostki naukowe;
10) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
11) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
12) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

13) Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
14) Lokalne Grupy Działania;

Jaka jest wielkość dotacji?

Dla projektów nie objętych pomocą publiczną, maksymalna wielkość dotacji wynosi 85% kosztów.

Dla projektów objętych pomocą publiczną maksymalna wielkość dotacji to 80% kosztów.

Regulamin programu można znaleźć pod linkiem poniżej:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/259-3-1-a.html

Zapraszamy do kontaktu: 733076808 bądź dotacje@eko-solar.eu