Zmiany w rozliczaniu prosumentów od 1.07.2016 wchodzi system opustów

Zmiany w rozliczaniu wyprodukowanej energii elektrycznej przez prosumentów wchodzą w życie od 1.07.2016r.

Aktualny stan prawny dla prosumentów przewiduje brak zapłaty za nadwyżkę ilości energii wprowadzonej w stosunku do ilości energii pobranej z sieci OSD. Taki klient, spełniając warunek m.in. posiadania umowy kompleksowej, będzie podlegać rozliczeniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1:0,8 (dla mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW) lub 1:0,7 (dla mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW). Dodatkowo należy zauważyć, że nie różnicuje się zasad rozliczenia prosumentów ze względu na korzystanie lub nie ze wsparcia systemowego przy realizacji inwestycji w mikroinstalację OZE. Jednocześnie informujemy, że spółka grupy TAURON będąca stroną tego typu umów pracuje nad szczegółowymi zasadami zawierania umów i rozliczenia wytwórców energii odnawialnej. Wypracowane zasady, które zostaną przedstawione w najbliższym czasie, będą zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Oznacza to, że taryfy gwarantowane wykluczały możliwość korzystania z dopłat (dotacji np. programu Prosument), natomiast obecny system wsparcia można łączyć z pomocą otrzymaną w formie dotacji. Możliwość łączenia bilansowania energii z dotacją poprawia okres zwrotu z inwestycji jaką jest elektrownia słoneczna.

Aktualny system opustów można porównać do magazynu energii, ale za 1000kwh oddanych do sieci odbierzemy 800kwh.

Zniesiony został również obowiązek wysyłania kwartalnych sprawozdań produkowanej energii przez wytwórców.

Informujemy, że ww. informacje dotyczą jedynie Prosumentów, czyli osób, które wyprodukowaną energię wykorzystują jedynie na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Model rozliczeniowy dla przedsiębiorstw, które produkują energię z OZE jest w trakcie przygotowania przez spółki energetyczne. Więcej szczegółów  dowiemy się niebawem po opracowaniu nowego sposobu rozliczeń.

 

 

 

Przypomnienie dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych

Informujemy, że właściciele mikroinstalcji są zobowiązani do składania sprawozdań o wyprodukowanej energii elektrycznej za każdy kwartał.

Zgodnie z ustawą o OZE, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji ma obowiązek poinformować operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), do sieci którego została przyłączona jego mikroinstalacja, m. in. o ilości wytworzonej przez niego energii elektrycznej, a także o ilości energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, która została wprowadzona do sieci tego OSD. Zgodnie z ustawą o OZE, termin na realizację tego obowiązku mija 7 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego kwartału.

Poniżej wzór dokumentu OZE-I dla Tauron do pobrania:

  1. OZE-I-oswiadczenie-wytworcy

 

 

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego dotacja do 85% kosztów

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian wydłużono termin naboru wniosków do 15.04.2016 r.

Program wdrażany jest przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Na jakie cele?

Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

Dla kogo?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne jst;
3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
4) przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej;
5) organizacje pozarządowe;
6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
7) towarzystwa budownictwa społecznego;
8) grupy producentów rolnych;
9) jednostki naukowe;
10) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
11) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
12) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

13) Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
14) Lokalne Grupy Działania;

Jaka jest wielkość dotacji?

Dla projektów nie objętych pomocą publiczną, maksymalna wielkość dotacji wynosi 85% kosztów.

Dla projektów objętych pomocą publiczną maksymalna wielkość dotacji to 80% kosztów.

Regulamin programu można znaleźć pod linkiem poniżej:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/259-3-1-a.html

Zapraszamy do kontaktu: 733076808 bądź dotacje@eko-solar.eu

 

 

Wznowienie naboru wniosków Prosument już w marcu

W ubiegłym roku w ramach programu Prosument mającego na celu dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE w gospodarstwach domowych, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych zawarto umowy na kwotę ponad 155 mln zł. Środki wypłacono dotychczas w przypadku wniosków wartych 47,6 mln zł. Wznowienie naboru wniosków w BOŚ Banku przewiduje się na marzec.

Dotychczas NFOŚiGW przekazał na wypłaty beneficjentom dofinansowanie w łącznej wysokości 47 637 tys. zł dla 1 095 instalacji zrealizowanych w 2015 r.

Wniosków w BOŚ Banku nie można składać już od kilku miesięcy i na razie nie wiadomo, kiedy nabór zostanie wznowiony. Wcześniej BOŚ informował, że stanie się to w styczniu, jednak nadal nie znamy daty uruchomienia nowego naboru.

Jak zapewnił portal Gramwzielone.pl serwis prasowy NFOŚiGW, środki z programu Prosument w ramach ścieżki bankowej powinny być dostępne ponownie w marcu br.

Nabór wniosków do programu „Prosument” dla samorządów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu priorytetowego Prosument, Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) począwszy od 10.08.2015 r. Szczegóły programu znajdziesz klikając w poniższe logo.