Zmiany w rozliczaniu wyprodukowanej energii elektrycznej przez prosumentów wchodzą w życie od 1.07.2016r.

Aktualny stan prawny dla prosumentów przewiduje brak zapłaty za nadwyżkę ilości energii wprowadzonej w stosunku do ilości energii pobranej z sieci OSD. Taki klient, spełniając warunek m.in. posiadania umowy kompleksowej, będzie podlegać rozliczeniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1:0,8 (dla mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW) lub 1:0,7 (dla mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW). Dodatkowo należy zauważyć, że nie różnicuje się zasad rozliczenia prosumentów ze względu na korzystanie lub nie ze wsparcia systemowego przy realizacji inwestycji w mikroinstalację OZE. Jednocześnie informujemy, że spółka grupy TAURON będąca stroną tego typu umów pracuje nad szczegółowymi zasadami zawierania umów i rozliczenia wytwórców energii odnawialnej. Wypracowane zasady, które zostaną przedstawione w najbliższym czasie, będą zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem.

Oznacza to, że taryfy gwarantowane wykluczały możliwość korzystania z dopłat (dotacji np. programu Prosument), natomiast obecny system wsparcia można łączyć z pomocą otrzymaną w formie dotacji. Możliwość łączenia bilansowania energii z dotacją poprawia okres zwrotu z inwestycji jaką jest elektrownia słoneczna.

Aktualny system opustów można porównać do magazynu energii, ale za 1000kwh oddanych do sieci odbierzemy 800kwh.

Zniesiony został również obowiązek wysyłania kwartalnych sprawozdań produkowanej energii przez wytwórców.

Informujemy, że ww. informacje dotyczą jedynie Prosumentów, czyli osób, które wyprodukowaną energię wykorzystują jedynie na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Model rozliczeniowy dla przedsiębiorstw, które produkują energię z OZE jest w trakcie przygotowania przez spółki energetyczne. Więcej szczegółów  dowiemy się niebawem po opracowaniu nowego sposobu rozliczeń.